سوالات امتحانی درس اندیشه اسلامی 2

سوالات درس اخلاق خانواده
ژانویه 4, 2018
استاد جواد پورعلیزاده
ژانویه 12, 2018

«بسم اله الرحمن الرحیم»
431721420_107655

استاد جواد پورعلیزاده

فصل اول

1)دین در لغت به چه معناست ؟ اطاعت
2)تاریخ پیدایش دین از چه زمانی بوده است؟ همان زمانی که انسانها پدید آمده اند
3) عناصر اصلی که بین شیعه و سنی هستند کدامند؟ توحید- نبوت – معاد
4) اختلاف بین شیعه و سنی در چیست؟ امامت و عدل
5) اولین شریعت الهی توسط کدام پیامبر ابلاغ گردید؟ حضرت نوح (ع)
6) کدام مورد شامل تقسیمات کتاب مقدس یهود می شود؟ 1-بخش انبیاء 2- شریعت 3-مکتوبات
7)در کدام یک از انجیلها برای حضرت مسیح اولویت قائل شده است؟ یوحنا
8) علم شیمی از مبدعات پیروان کدام دین می باشد؟ اسلام
9) کتاب قانون در ارتباط با کدام علم می باشد؟ علم شیمی
10) فرمانده سپاه اسلام در زمان تصرف اردن کدام شخص بوده است؟ ابوعبیدجراح
11) آیه « ولا تجادلو اهل الکتاب » به کدام جنبه از تأثیر اسلام در پیشرفت تمدن اسلام اشاره دارد؟ جنبۀ مدارا

« فصل 2 »

1) به چه دلیل عقل انسان برای شناخت راه صحیح زندگی به تنهایی کافی نمی باشد؟
چون در شناخت مصادیق ممکن است دچار خطا شود
2) کدام عامل موجبات دوری انسان از امور فطری را فراهم ساخته است؟
1-غرق شدن در امور مادی 2-غلبه گرایشات انسانی بر حیوان
3) مهمترین هدف انبیا عبارت است از دعوت به توحید و پرهیز از شرک.
4) شایستگی فراگیری کتاب و حکمت از چه طریقی حاصل می آید؟ آشنایی با تعالیم و آیات الهی و دوری از رذائل
5) از کدام گزینه تحت عنوان داروی شفابخش یاد شده است؟ قرآن
6) وحی در اصطلاح به چه معناست؟ آگاهی ویژه ایی که به پیامبران داده شده است
7) در آیه « و ما کان لبشرا ان یکلمه الله من وراء حجاب » به کدام نوع از وحی اشاره دارد؟ وحی دریا از طریق صوت
8) از جمله ویژگیهای تجربه های عرفانی را نام ببرید؟
1-اختلاف در بین شهودهای عارفان بسیار است
2-هر عارف ممکن است حقیقتی را به گونه ایی متفاوت از سایرین کشف نماید
3-برای تشخیص صحت یافته های عرفا نیاز به معیار می باشد
9) معجزه در اصطلاح به چه معنا می باشد؟ عمل خارق العاده ایی که پیامبران الهی برای اثبات دعوی خود می آورند و مردم عادی از انجام آن ناتوانند
10) امر خارق العاده ایی که همراه با دعوی نبوت و تهدی نباشد کرامت نامیده می شود.
11) عصمت در لغت به چه معناست؟ 1- منع کردن 2- نگهداری
12) کدامیک از صفات الهی موجبات عصمت پیامبران را فراهم می سازد؟ حکمت
13) کدام نوع از عصمت از مقام نبوت و مورد اتفاق همه متکلمان اسلامی می باشد؟ عصمت در مقام دریافت-حفظ – ابلاغ
14) منظور از جامعیت دین کدام گزینه می باشد؟
اسلام در مورد هر آنچه به هدایت و تکامل بشر مربوط است قوانین وضع کرده است
15) کدام تفکر معتقد است که دین تنها برای سعادت اخروی بوده و تدبیر سنی دنیوی به عقل و خرد واگذار شده است؟ سکولاریسم (جدایی دین از سیاست)
16) سکولاریسم در فارسی به چه معناست؟ دنیامداری
17) کدامیک از ایدئولوژیهای زیر از اصول غیر دینی یا ضد دینی است و به عنوان مبنای اخلاقی شخصی و سازمان اجتماعی دفاع می کند؟ سکولاریسم
18) دلایل مرتبط لا تأثیر کتب مقدس بر پرپیدایش سکولاریسم صحیح میباشد؟ 1-آموزه های مربوط به جدایی دین از سیاست در کتب مقدس 2-نبود قوانین اجتماعی و حکومتی در دین مسیح
3-ناسازگاریهای آموزه های کلامی و فلسفی مسیحیت با عقل
19) کدام گزینه در ارتباط با رفتار متولیان کلیسا در قرون وسطی صحیح نمی باشد؟ 1-فساد مالی و اخلاقی 2- فروش آموزش نامه ها 3- ایجاد دادگاه تفتیش عقاید 4-حمایت از دانشمندان
20) روش علمی مورد استفاده توسط متفکرین سکولار کدام میباشد؟ مشاهده و آزمایش
21) در منابع اسلامی از عقل با عنوان حجت درون یاد شده است.
22) لیبرالیسم در لغت به چه معنا میباشد؟ آزاد منشی
23) در ارتباط با مفهوم فروگرایی کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
الف: برتری فرد در هرگروه و یا هیئت اجتماعی ب: برتری فرد از جامعه
ج: حمایت جامعه از منابع و استقلال و هویت فرد د: افراد وسیله برای پیشبرد منافع دیگران هستند
24) از نظر اسلام لازمۀ وضع قوانین عادلانه کدام مورد است؟ شناخت کامل ابعاد وجود انسان
25) اشتراکهای ادیان الهی را نام ببرید؟ الف: گوهر و حقیقت دین ب: -اصول دین ج: اصول اخلاقی
26) اختلافات ادیان در طول تاریخ بر اساس چه معیاری است؟ اختلاف در درجات کمال
27) منابع استخراج احکام دینی را بنویسید؟ حجیت – حکم عقل
28) پیام آیۀ « قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقون » چیست؟ تحقق در باب بهترین دین
29) دانشمندان تجربی رئالیست می باشند.
30) موضوع علوم تجربی در برابر پدیده های ماوراء طبیعی چگونه است؟ لا ادری
31) در حدیث پیامبر اکرم منظور از طلب کدام نوع از علوم در چین میباشد؟ تجربی
32) کدامیک از اندیشمندان از طرفداران نظریۀ در علم و دین مکمل یکدیگرند می باشد؟ دونالدمک کی

« فصل 3 »
1) معنای اصطلاحی اسلام چیست؟ آخرین و کاملترین شریعت
2) رسانیدن معانی قرآن به مخاطبین در بهترین شیوه در اصطلاح چه نام دارد؟ بلاغت
3) کدام صفت الهی اقتضی میکند تا معجزه پیامبر متناسب با اوضاع و شرایط و هنر عصر آن پیامبر میباشد؟ حکمت
4) در آیۀ « انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون » حفظ و صیانت قرآن توسط چه کسی تضمین گردیده است؟ خداوند
5) وظایف پیامبر اسلام را نام ببرید؟ 1-ابلاغ وحی 2-تبیین و توزیع آیات 3-تفسیر آیات قرآن
6) سنت در لغت به چه معنا است؟ روش و طریقه
7) تقریر عبارت است از: عدم مخالفت معصوم لا عمل یا سختی که توسط افراد در حضور آنها صورت میگیرد
8) آیۀ « وما آتاکم الرسول فخزوه و ما لهاکم عنه فانتهوا » در ارتباط با کدوم مفهوم میباشد؟ حجیت سنت
9) کدام گزینه در ارتباط با عقل عملی صحیح نمیباشد؟
1-اموری را درک می کند مستقیما و بی واسطه مقتضی تأثیر در مقام عمل نمیباشد
2- با حوضۀ بایدها و نبایدها سروکار دارد
3- با حوزۀ خوبی ها و بدی ها سروکار دارد
4- متعلق آن اموری است که شایستۀ انجام و یا عدم انجام است

10) کدام یک از گزینه های زیر از جمله ویژگی های رسول نمیباشد؟
الف: از طرف خدا به او وحی شده و از عالم غیب خبر دارد ب: ملزم به ابلاغ وحی نمیباشد
ج: دارای شریعت جداگانه است د: دارای کتاب آسمانی است
11) تعداد انبیاء الهی چند عدد میباشد؟ 124000 نفر
12) تعداد رسولان الهی چند نفر میباشند؟ 313 نفر
13) کدامیک از متفکرین زیر معتقد است وقتی عقل پایان یابد ایمان دینی اصیل ظهور خواهد کرد؟ کی یرکه گارد
14) کدامیک از متفکرین زیر خاتمیت را به معنای پایان دوران غریزه و هدایت وحی و ظهور دوران هدایت عقل می داند؟ اقبال لاهوری
15) درحدود چند آیه از قرآن کریم به تفکر و تعقل توصیه شده؟ 300 آیه
16) بحث (تکامل پذیری فهم دین) مورد پذیرش کدام اندیشمندان میباشد؟ فیرمین لویزی
17) توماس آکوئیناس متکلم عقل گرایی مسیحی چه اقدام مهمی انجام داد؟ همسو کردن فلسفه ارسطو با آموزه های مسیحی

« فصل چهار »

1) هدف از تقریب بین مذاهب اسلامی چیست؟
الف: ترکیب شدن اندیشه ها ب: تحمل یکدیگر و انسجام امت اسلامی در برابر مستکبران
2) کدام عالم اهل تسنن رسماً پیروی از مذهب شیعه برای برادران اهل سنت را جایز دانست؟ شیخ محمودشلتوت
3) کتاب الغدیر نوشته چه کسی است؟ شیخ علامه امینی
4) کلمه ولی در آیۀ «انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا» به چه معناست؟ سرپرست- حاکم
5) به اعتقاد مذهب شیعه امامت ادامۀ رسالت می باشد.
6) بحث در باب مسئلۀ جانشینی پیامبر از چه زمانی آغاز گردیده است؟ در زمان حیات پیامبر
7) کدامیک از افراد زیر از جمله جاعلان احادیث بشمار میروند؟ سمره بن جندب
8) تعبیر حزب اله در قرآن مربوط به چه امری می باشد؟ تشکیل حکومت اسلامی
9) چه تعداد از صحابه حدیث غدیر خم را نقل نموده اند؟ 110 نفر
10) طبق روایتی از پیامب اکرم برترین اعمال انتظار فرج است.
11) در جمله « من کنتم مولا فهذا علی مولا » منظور از مولا چیست؟ امامت و رهبری بدون هر قرینه ایی
12) ازمهمترین نقاط اختلاف میان کلام شیعه و سنی درمسئله موعود کدام میباشد؟ ولادت و غیبت امام زمان(ع)
13) درحدیث ثقلین و حدیث سفینه چه چیزی مورد تاکید قرار گرفته است؟ مرجعیت دینی اهل بیت
14) اجرای قوانین اسلام در گرو کدام عامل می باشد؟ تشکیل حکومت اسلامی
15) در بحث ولایت فقیه ولایت به چه معناست؟ سرپرستی و حاکمیت
16) از نظر امام خمینی فقه ها در امر حکومت دارای اختیارات برابر با پیامبر و معصومین می باشند.
17) هدف حکومت اسلامی کدام است؟ بر پایۀ حق و عدالت
18) کدامیک از گزینه های زیر از جمله اهداف حکومت اسلامی به شمار نمیرود؟
الف)عمل به تعالیم اسلام و ساختن جامعه ایی نمونه ب) بر پایۀ عدالت در تمامی ارکان حکومت و جامعه
ج) جنگ با اهل کتاب و وادار نمودن آنها به پذیرش اسلام د) ارتقای سطح زندگی مادی و عمران و آبادی جامعه

استاد جواد پورعلیزاده

دانشجویان عزیز استاد به همه شما ۶ نمره میان ترم را داده است و سوالات امتحانی از ۱۴ نمره و بسته به همت شما می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *